مدرسه‌های محله فدک منطقه هشت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد
تهران - منطقه دو
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: