مدرسه‌های محله فرحزاد منطقه دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: