مدرسه‌های محله فرحزاد منطقه دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: