مدرسه‌های محله فردوس منطقه پنج شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ایرانمهر
تهران - منطقه چهار
دبستان برگزیدگان
تهران - منطقه یازده
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
متوسطه رشد
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: