مدرسه‌های شهر فرگ از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: