مدرسه‌های شهر فریدن از استان اصفهان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
متوسطه رشد
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: