مدرسه‌های شهر فریمان از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج