مدرسه‌های شهر فسا از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: