مدرسه‌های شهر فشافویه از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: