مدرسه‌های شهر فشافویه از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش