مدرسه‌های محله فلسطین منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: