مدرسه‌های شهر فیروزآباد از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج