مدرسه‌های شهر فیروزکوه از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش