مدرسه‌های شهر قائنات از استان خراسان جنوبی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج