مدرسه‌های شهر قرچک از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش