مدرسه‌های محله قلهک منطقه سه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: