مدرسه‌های شهر قم از استان قم در هر منطقه و محله

دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش