مدرسه‌های محله قیام منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: