مدرسه‌های محله مترو شریف منطقه دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
دبستان شهید مطهری
تهران - منطقه پنج
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: