مدرسه‌های متوسطه شاهد دخترانه در شهر سبزوار از استان خراسان رضوی