مدرسه‌های متوسطه پسرانه در منطقه هشت شهر تهران از استان تهران

علوی (نارمک)
غیر دولتی
محله مدائن
سیدالشهدا (ع)
غیر دولتی
محله کرمان
نبی اکرم (ص)
غیر دولتی
محله نارمک
کمال
غیر دولتی
محله نارمک
امید فردا
غیر دولتی
محله تهرانپارس
روش
غیر دولتی
محله تهرانپارس
کمال
غیر دولتی
محله نارمک
دانشمند
نمونه دولتی
کمیل
دولتی
ارشاد
دولتی
حافظ
دولتی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: