مدرسه‌های شهر مرودشت از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: