مدرسه‌های شهر مرودشت از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج