مدرسه‌های شهر مشهد از استان خراسان رضوی در هر منطقه و محله

دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو