مدرسه‌های شهر مشهد از استان خراسان رضوی در هر منطقه و محله

متوسطه حضرت خاتم الانبیاء(ص )
تهران - منطقه ده
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
دبستان راه رشد
تهران - منطقه دو