مدرسه‌های شهر مشکین شهر از استان اردبیل در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش