مدرسه‌های محله مطهری منطقه هفت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان توانا
تهران - منطقه پنج
دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
دبستان یاس مطهر
تهران - منطقه سیزده
دبستان آئین نیایش
تهران - منطقه سه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: