مدرسه‌های منطقه بیست و دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
متوسطه شهید شهرام امامی آل آقا
تهران - منطقه ده
متوسطه خضرا دانش
هشترود -
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: