مدرسه‌های منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
دبستان ایرانمهر
تهران - منطقه چهار
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: