مدرسه‌های منطقه سه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه امامت
تهران - منطقه دو
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: