مدرسه‌های منطقه شانزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: