مدرسه‌های منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: