مدرسه‌های منطقه نه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان میلاد
تهران - منطقه یازده
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: