مدرسه‌های منطقه نوزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: