مدرسه‌های منطقه هفده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد
تهران - منطقه دو
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: