مدرسه‌های منطقه پانزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پاستور
تهران - منطقه یازده
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
هنرستان فضه
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: