مدرسه‌های منطقه پنج شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان ایران سنجش
تهران - منطقه سیزده
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: