مدرسه‌های منطقه یازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه ندای فاطمه
تهران - منطقه یازده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: