مدرسه‌های منطقه یک شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: