مدرسه‌های شهر مهر از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رویا
تهران - منطقه پنج
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه هما
تهران - منطقه پنج