مدرسه‌های شهر میان‌جلگه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو