مدرسه‌های ناحیه سه شهر شیراز از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
دبستان رهیار
تهران - منطقه پنج