مدرسه‌های ناحیه سه شهر مشهد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
هنرستان دانش و فن
بابل -
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: