مدرسه‌های ناحیه هفت شهر مشهد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
متوسطه شهید شهرام امامی آل آقا
تهران - منطقه ده
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: