مدرسه‌های ناحیه یک شهر شیراز از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان رویا
تهران - منطقه پنج
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش