مدرسه‌های ناحیه یک شهر مشهد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: