مدارس نازی آباد منطقه شانزده تهران

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس نازی آباد منطقه شانزده تهران در استان تهران ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه در مقطع دبستان (ابتدایی) و متوسطه تنظیم شده است.

مدارس پسرانه نازی آباد تهران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: