مدارس نازی آباد منطقه 16 تهران

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس نازی آباد منطقه 16 تهران در استان تهران ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس دخترانه نازی آباد تهران و مدارس پسرانه نازی آباد تهران در مقطع دبستان (ابتدایی) و متوسطه تنظیم شده است.

مدارس پسرانه نازی آباد تهران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: