مدارس نبرد منطقه چهارده تهران

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس نبرد منطقه چهارده تهران در استان تهران ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه در مقطع دبستان (ابتدایی) و متوسطه تنظیم شده است.

مدارس دخترانه نبرد تهران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: