مدرسه‌های محله نبرد منطقه چهارده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه دانش مفید
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: