مدرسه‌های محله نبرد منطقه چهارده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد
تهران - منطقه دو
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: