مدرسه‌های محله نوبنیاد منطقه یک شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
دبستان نرگس
تهران - منطقه یازده
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: