مدرسه‌های محله نوبنیاد منطقه یک شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: