مدرسه‌های شهر نیشابور از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
متوسطه خضرا دانش
هشترود -