مدرسه‌های شهر نیشابور از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت