مدرسه‌های شهر همدان از استان همدان در هر منطقه و محله

دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده