مدرسه‌های شهر ورامین از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت