مدرسه‌های شهر پارس آباد از استان اردبیل در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه دانش مفید
تهران - منطقه پنج
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: